Cán Dao Tiện Rãnh MGIUR/L-MV Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGIUR/L-MV Korloy

Mã: MGIUR/L6832-8A-MV

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGEXR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGEXR/L Korloy

Mã: MGEXR/L25N-8A-5V, 25N-8A-22.5V

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGIXR/L-MR Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGIXR/L-MR Korloy

Mã: MGIXR/L7050-8A-MR, 7050-8A5-MR

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGIUR/L-MR Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGIUR/L-MR Korloy

Mã: MGIUR/L6832-8A-MR, 6832-8A5-MR

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGEHR/L-15 Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGEHR/L-15 Korloy

Mã: MGEHR/L25N-6A-15, 32N-6A-15, 25N-8A-15, 32N-8A-15, 25N-6A5-15, 32N-6A5-15, 25N-8A5-15, 32N-8A5-15

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGEHR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGEHR/L Korloy

Mã: MGEHR/L25N-6A, 32N-6A, 25N-8A, 32N-8A, 25N-6A5, 32N-6A5, 25N-8A5, 32N-8A5

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cartridge MCFR/L Korloy

Cartridge MCFR/L Korloy

Mã: MCFR/L3-24/35-T16, 3-29/40-T16, 3-34/50-T16, 3-44/70-T16, 3-64/99-T16, 4-44/60/T16, 4-60/120-T16, 4-112/200-T16

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cartridge MCER/L Korloy

Cartridge MCER/L Korloy

Mã: MCER/L3-T16, 4-T16, 5-T20, 6-T20

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MCVR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MCVR/L Korloy

Mã: MCVR/L2020, 2525, 3232

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MCHR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MCHR/L Korloy

Mã: MCHR/L2020, 2525, 3232

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 5mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 5mm Korloy

Mã: FGVH520R25/30, 520R-30/35, 520R-35/48, 520R-48/60, 520R-60/75, 520R-75/100, 520R-100/140, 525R-25/30, 525R-30/35, 525R-35/48, 525R-48/60, 525R-60/75, 525R-75/100, 525R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 4mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 4mm Korloy

Mã: FGVH420R25/30, 420R-30/35, 420R-35/48, 420R-48/60, 420R-60/75, 420R-75/100, 420R-100/140, 425R-25/30, 425R-30/35, 425R-35/48, 425R-48/60, 425R-60/75, 425R-75/100, 425R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 3mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGVH Gắn Chip 3mm Korloy

Mã: FGVH320R25/30, 320R-30/35, 320R-35/48, 320R-48/60, 320R-60/75, 320R-75/100, 320R-100/140, 325R-25/30, 325R-30/35, 325R-35/48, 325R-48/60, 325R-60/75, 325R-75/100, 325R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 5mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 5mm Korloy

Mã: FGHH520R25/30, 520R-30/35, 520R-35/48, 520R-48/60, 520R-60/75, 520R-75/100, 520R-100/140, 525R-25/30, 525R-30/35, 525R-35/48, 525R-48/60, 525R-60/75, 525R-75/100, 525R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 4mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 4mm Korloy

Mã: FGHH420R25/30, 420R-30/35, 420R-35/48, 420R-48/60, 420R-60/75, 420R-75/100, 420R-100/140, 425R-25/30, 425R-30/35, 425R-35/48, 425R-48/60, 425R-60/75, 425R-75/100, 425R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 3mm Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh FGHH Gắn Chip 3mm Korloy

Mã: FGHH320R25/30, 320R-30/35, 320R-35/48, 320R-48/60, 320R-60/75, 320R-75/100, 320R-100/140, 325R-25/30, 325R-30/35, 325R-35/48, 325R-48/60, 325R-60/75, 325R-75/100, 325R-100/140

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGFVR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGFVR/L Korloy

Mã: MGFVR/L325-24/35/T10, 325-29/40-T10, 325-34/50-T10, 325-44/70-T10, 325-64/99-T10, 425-44/60-T15, 425-60/120-T15, 425-112/200-T15

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cán Dao Tiện Rãnh MGFHR/L Korloy

Cán Dao Tiện Rãnh MGFHR/L Korloy

Mã: MGFHR/L325-24/35/T10, 325-29/40-T10, 325-34/50-T10, 325-44/70-T10, 325-64/99-T10, 425-42/63-T15, 425-62/120-T15, 425-112/200-T15

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cartridge KCFR/L Korloy

Cartridge KCFR/L Korloy

Mã: KCFR/L3-34/50-T16, 3-44/70-T16, 3-64/99-T16, 4-44/60/T16, 4-60/120-T16, 4-112/200-T16

Liên Hệ
Giỏ hàng
Cartridge KCER/L Korloy

Cartridge KCER/L Korloy

Mã: KCER/L3-T16, 4-T16, 5-T20, 6-T20

Liên Hệ
Giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VIÊN TEK

Sản Phẩm

icon zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 999 064